منابع یادگیری مهارت‌های مقدماتی علوم‌اجتماعی محاسباتی
ژورنال‌ها، مراکز، دپارتمان‌ها و کنفرانس‌های علوم اجتماعی محاسباتی