تحلیل کمپین

اندازه‌گیری میزان اثرگذاری انواع کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی، شناسایی تاکتیک‌های اثربخش، و کشف بهترین زمان اجرای کمپین

 

 

 

 برآورد اثربخشی کمپین

پس از اجرای هر کمپینی، متدیتا می‌تواند میزان اثرگذاری اجزای مختلف کمپین بر جلب مشارکت کاربران رسانه‌های اجتماعی را به‌صورت علُی و معلولی برای شما اندازه‌گیری کند.

Image

 

 

 

 بهینه‌سازی کمپین‌

گزارش‌های تحلیلی متدیتا نقاط قوت و ضعف موجود در محتوا، ساختار اجتماعی، و زمان‌بندی کمپین شما را شناسایی می‌کند تا بتوانید کمپین‌های آتی یا حتی جاری را با هدف بیشنیه‌سازی مشارکت کاربران تنظیم کنید.

Image