کشف زودهنگام ترندها

آگاهی زودهنگام از ترندهای جدید، بحران‌ها، یا عملیات‌های گروهی و هماهنگ علیه برند

 

 

 

آگاهی از ترند‌های روز مرتبط با صنعت

گزارشات دوره‌ای یا داشبورد رسانه‌های اجتماعی متدیتا شما را قادر می‌سازد تا به‌صورت مستمر و به‌روز در جریان ترندهای جدید و اخبار مهم صنعت خود و رقبا باشید.

Image